@all
Nagaan jaalalli bakka jirtaan,
Biyya jirtaan hundaatti isiniif haa ta’u jecha;
Barri araara kumni 2015 kun
Bara quufaa gabbinaa
Bara jaalalaafi kabajaa
Bara amantii bara kadhataa
Bara waaqaaf laannu galata
Bara milkii bara fudhannaa
Bara warri wal irraa fagataan wal barbaadan
Bara maatiifi firri kan fagoo jiraan ittin wal argaan

Bara ogummaaf hubannaa
Bara quufaafi gabbinaa
Bara ilaaf ilaamee
Bara walii galteef yannee
Bara dhibaamaan fayyu yaalamee

Bara beela’aan quufu nyaatee
Bara Iyyeessi itti jiraatee
Bara qullaan ufffatee
Bara dhibamaan argate fayyaa
Bara barataan beekumsa habuuqate
Bara homtuu du’uu didee
Bara ajjeechafi jeequmsi xiqqaate
Bara jaalalli biyya hundaa guute
Bara samtuufi gantuun xiqqaate

Bara da’imni quufee sirbu
Bara waadaan taatu irbuu
Bara gantuun Baddu
Bara qarreef qeerroon ragaddu
Bara lafti eebba taatu
Bara samiin roobaa laatu
Bara waaqni nagaa buusuu
Bara qotataan sanyii kuusuu
Bara daldalaan bu’aa argatu
Bara hojjetaan sirnaan nyaatu

Bara Siiqqeen kabajamu
Bara Gadaan Weeddifamu
Bara Foolleen saba tiksu
Bara beekan rakkoo jiksu
Bara Ateeteen lallabamu
Bara Guddaan kaabajamu
Bara Raadi mirgisee okoleen aayyoo guutu
Bara oromoon bahaafi dhihaa kabaafi kibbaa tokkoo ta’u
Bara diinni dhalootaa gufattee ofiin duutu
Bara ameessi gu’e rimaa’ee jabbii dhaluu
Waaqni naafis siifis isiniifis ssaaniifis
Nuufis haa kennu waanta caaluu

Barasaa Fulbaanaa 1 Bara 2015
Baga Ceetan Martuu nagaadhaanii
Nagaa ta’aa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: