1.nyaatni akka daaakamu taasisa
2.Baakteeriyoota adda addaa garaa keessa jiran ajjeesa
3.Ittitu dhiigaa ni hambisa
4.kolostiroolii kufamuu ni hir’isa
5.Dhiphina ujummoo dhiigaa(atherosclerosis) umurii wajjiin walqabatee ni ittisa
6.Dhiibbaa dhiigaa(hypertension) ni hir’isa
7. Dhukkuba gogaa sababaa fangasiin dhufuuf dawwa dha
8.adeemsa sirna narvii (nervous system) ni sirreessa
9.maada ni qoorsa
10. Dhibbee asmiif ni gargara
11. Dhabiinsa hirribaa (insomnia) ni hir’isa
12.kaansaroota adda addaa ni dhorka
13.qaamni keenya dhibbee akka dandamatuuf(immune system) ni fayadaa
14.dhibbee sukkaaraa ni salphisa(lowers blood sugar)
15.Finniisa qaama nama irratti ba’u ittisa
16.qaama keenya alarjii irraa dhorka
17.Feedhiin nyaata keenya(appetite) akka dabaluu ni gargaraa
18.uttaalloo (common cold)ittisuuf gargaraa
19.miira dhukkuba ilkaanii ni hir’isa
20.dhibbee dhitoo fi dhullaaf ni gargaraa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: