1. Jechoota kana sadan “Sin jaalladha”, “Galatoomi”, “Dhiifama” bakka isaan barbaachisan hundaatti utuu of hin qabiin fayyadamuu.

2. Yoo balleessaa walirratti argan, hiriyyaa biraa, facebook fi namoota birootti haasa’uu dhiisaanii kallattumaan walitti haasa’uu.

3. Jireenya dhuunfaa qabaachuu jaalaleewwan
lameenii. Jireenya waliinii akkuma qaban, jireenya dhuunfaa isaaniifis kabajaaf bakka qabaachuu qabu.
Jireenyi isaanii 100% kan waliinii ta’uu hin qabu.

4. Jaalalli isaanii jaalala waan ammaa irratti hundaa’e ta’uu qaba.
Fuulduratti ni jijjiiramna
jedhanii ykn ni guddanna abdii jedhu qofarratti
waljaalachuun jaalala hundee dhabeessa taasisa.

5. Amanamummaa, iftoomina, walhubachuu fi waliin haasa’uun dirqama.
Icciitiin dhoksaa hedduun
jiraachuu hin qabu.

6. Jalalleewwan lamaan yoo kan waliin qunnaamtii
saalaa raawwatan ta’eef, lameen isaaniiyyuu gammachiisuu qaba.
Ta’uu baannaan jaalalli isaan lameen gidduu jiru dhugaa ta’uun hin amansiisu.

7. Yeroo qaamaan wal arganis ta’ee yeroo bilbilaan waliitti haasa’an haasaan isaa/ishee, jaallallee isaa/ ishee kolfisiisuu fi gammachiisuu qaba.
Waliin hin kolfan, waliin hin gammadan taanaan haasaan isaanii waljibbisiisaa deema.

8. Jaalalleewwan lamaan maatii fi hiriyyoota walii waliif kabajuu fi jaalachuu qabu.

9. Garaa garummaa walii hubatanii, waliif kabajanii, waliif danda’anii jiraatu.

10. Waldhabdeen jireenya isaanii keessatti yeroo tokko tokko jiraachuu qaba. Waldhabdeen tasuma hin jiru taanaan gadi fageenyi jaalala isaanii shakkisiisaadha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: