Karoorri kee maali
Naaf ibsitaa laataa?
Gaariif moo hamaafi
Maaf itti rarraataa?
Murteessuun ni cima
Kan taa’ee yaaduufi
Harkistee buusuuf moo
Qabattee yaabuufii?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: