Jireenya kee jijjiiruu ofii keeti jijjirami
Kallattii irratti jijjiramuun barabaachisu
Ilaalcha nan danda’a qabaachuu
Hafuura hirkattummaa keessaa ba’uu.
Sababa tarreessuu dhiisuu.
Bellama dhiisuu /Avoiding Procrastination.
Jijjiramaani suuta malee tasa miti.
Amaleeffannaa darbeen harkifamuu dhiisuu.
Wareegama barabachisuu baasuuf qophaa’uu
Jeechoota kee jijjiiruu qabda/ Positive affirmation
Mul’ata fi karoora qabaadhu
Saroota Kara irraa dutan gurra keenu dhiisuu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: