▬▬▬▬▬▬▬▬
❏ Yeroo tokko tokko waan jireenya keenya miidhuu danda’u osoo arginuu irra darbina.

● Waan dhorkamuu qabu dhorkuuf beellama itti kennina.

Rakkoo akka hin qabneetti irra darbinee gaafa rakkoo mul’atu nutti fidu yaaddoo fi sodaa jala galla.

●Waanuma dura haala salphaan sirreessuun danda’amutu dhibee yookiin rakkoo jabaataa ta’ee nutti dhufa.

“Har’an sirreessa,… borun hojjedha….,  rakkoo hin qabu,…. kun salphaadha,….” jechaa waan nuyi beellama hin taane itti kenninee darbinu aarsaa hin taane nu kaffalchiisa.

Aarsaa bakkaa fi yeroo isaa hin eegganne nurraa fudhatee darba.

Maal kana qofaa dhibaa’ummaan nu fudhateeyyuu darbuu danda’a.

❏ Waan jireenya keenya irraa adda baasuun irra jiraatu waan foyyessuun nu irraa eegamu irratti hojjechuuf yeroon filatamaa fi nutti dhiyoo ta’e ammuma.

Waan jireenya keenya irratti gufuu ta’u hundeen buqqisuun nu irra jiraata.

Kana gochuuf immoo beellama itti kennuu haa dhiifnu. Beellama itti hin kennin!

❏ Yeroon jijjiiramaa inni sirriin ammuma!

                   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: