↪️❍ Mo’attoonni yeroo mara furmaata barbaaduu irratti xiyyeefatu.

➧Mo’amtoonni garuu rakkoo irratti xiyyeeffatu.

↪️❍ Mo’attoonni yeroo mara jireenya isaaniif sagantaa qabu.

➧Mo’amtoonni garuu sagantaa dhabuu isaaniif sababa garaa garaa dhiheessu.

↪️❍ Mo’ataan “siifan hojjedha” siin jedha.

➧Mo’atamaan garuu “kun hojii koo miti, ana hin ilaallatu” siin jedha.

↪️❍ Mo’ataan rakkoo kamiifiyyuu furmaata barbaada.

➧Mo’atamaan garuu furmaata kamiifiyyuu hanqina yookiin mudaa barbaada.

↪️❍ Mo’ataan “Ulfaachuu danda’a garuu hojjechuun ni dandaa’ama” siin jedha.

➧Mo’atamaan immoo, “Gochuun ni dandaa’ama garuu Ulfaataa dha” siin jedha.

↪️❍ Mo’ataan wayita dogoggoru “nan dogoggore” jedha.

➧Moo’atamaan immoo “Dogoggora koo miti” jedha.

↪️❍ Moo’ataan waan hojjechuu qabu ni murteeffata.

➧Moo’atamaan garuu yeroo biraa akka hojjetu waadaa siif seena.

↪️❍ Moo’attoonni mul’ata qabu.

➧Moo’amtoonni hawwii qabu.

↪️❍ Moo’attoonni “hojjechuun qaba” jedhu.

➧Moo’amtoonni immoo “hojjetamuu qaba” siin jedhu.

↪️❍ Moo’attoonni garee tokkotti makamanii waliin hojjechuu ni danda’u.

➧Moo’amtoonni garuu hin danda’an.

↪️❍ Moo’attoonni waan argatan yaadu.

➧Moo’amtoonni immoo waan dhaban yaadu.

Kanaaf Mo’ataa ta’i malee Mo’atamaa hin ta’in‼️‼️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: