↪️ Yoo akka gaariitti misoomsite daraaraa gammachuu fi gammachuutiin ni daraara. Garuu yoo tuffatte margi negaatiivii fi gadadoo bakka isaa ni biqila.

↪️ Yaadni kee akka sanyii ati facaaftu ti. Yaada gaarii yoo facaafte bu’aa gaarii argatta. Garuu yaada gadhee yoo facaafte, waan hamaa qofa haammatta. Filannoon kan keeti.

↪️ Gammachuun waan ari’amuu ykn horachuu danda’u miti. Duraan si keessa jira. Laayiyeroota isa haguugee jiran balleessuu qabda.

↪️ Milkaa’inni dhugaa qabeenya qaama ykn aangoo kuufachuu osoo hin taane jireenya hiika qabu kan namoota biroo fayyadu jiraachuudha.

↪️ Xiinxalli jechuun callisanii taa’uu qofa miti. Innis yaada, miiraa fi miira kee caalaatti hubachuu, fi yeroo sanatti caalaatti argamuun barachuudha.

↪️ Gara laafinni furtuu humna jaalalaa hiikuudha. Haalduree tokko malee warra kaan jaallachuu yommuu barannu, miira gammachuu fi gammachuu dha.
↪️ Dhiifama jechuun waan namni sirratti raawwate dagachuu osoo hin taane, dhukkubbii fi aarii miidhaa sana qabachuun fide irraa of hiikuudha.

↪️ Gammachuu waaraa argachuuf karaan jiru jireenya kee keessatti waan gaarii fi hamaa hundaaf miira galateeffannaa gadi fagoo horachuu qofa.

↪️ Sodaan fakkeessaa sammuun uume qofa. Sodaa keenya fudhachuu fi mo’uu yommuu barannu, miira bilisummaa fi ofitti amanamummaa haaraa arganne nu mudachuu danda’a.

↪️ Of beekuun guddina dhuunfaa fi jijjiirama dhuunfaaf furtuudha. Yaada, miiraa fi amala keenya caalaatti yommuu hubannu, jireenya keenya irratti jijjiirama gaarii gochuu jalqabuu dandeenya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: