(Jecha Toomaas Edisoon ─ Abbaa kalaqaa fi argannoowwan 15 ol addunyaaf gumaache)

▣ …Waa’ee namicha kanaa irra deddeebi’ee kanan barreessuuf waan baay’ee waanan irraa hubadheef isinis waa irraa barattu jedhee waanan yaadef malee ittiin isin jajjabeessuuf yookiin seenaa isaa isin barsiisuf miti.

▣ Dhugaan jireenyaa fi iccitiin milkaa’inaa inni sirriin isa kana waan ta’ee fi dargaggoota ciminaa fi humna addaa of keessaa qaban baay’een utuma jiranii garuu kaka’uumsa gara milkaa’inaatti isaan geessu dhabanii waan laayyotti of ilaaluu keessaa bahuu akka qaban hubachiisuuf!

      √~•~• ◪ ~•~•√ 

» Rakkoon rakkoo ta’ee kan hafu gaafa ati karaa qajeeladhaan furmaata itti laachuu dhiiftee akka rakkootti ilaalte qofadha.
» Rakkoon siif carraa itti qaramtee baatu ta’uu qaba.
Carraa ati itti mul’ata kee dhugoomsitu ta’uu qaba.
» Jireenya kee keessaa wanti baay’ee cimaan, wanta ati akka cimaatti ilaalte qofaadha.
» Kan baay’ee cimaa ta’e si mataa kee malee rakkoo si qunname miti. Anatu rakkoo CAALAA cimaa dha jedhi of amansiisi!
» Ati rakkinaaf hiika addaa kennuu qabda.

▣ Toomaas Edisoon, “Si’a  baay’ee kufuun koo anaaf karaa fiixaan ba’iinsaa naaf ta’e; kana akka kufaatiitti hin fudhadhu; akka barnootaatti malee. Sababni isaa karaalee hin hojjenne kuma kudhanin irraa baradhe.” jedhee dubbata.

▣ Kanaafuu atis “HIN KUFNE NAN KA’E MALEE” jedhii of irratti dubbadhu!

Eeyyee:
» Si’a baay’ee kufuun isaa nama guddaa ta’uutti isa fide.
» Maalif rakkinni na qunnama jechuun maaliifan NAMA  ta’a jechuudha.
» NAMA ta’uuf rakkina keessa darbuun dubbii dhumaati. Via leadership

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: