1. Ufuura badaa fi ilkaan akka hin mancaane ni ittisa
 2. Bullaa’insa nyaataaf gargaara
 3. Kalee fayya qabeessa taasisa
 4. Rakkoo onnee ni ittisa
 5. Ulfaatina qaamaa hir’isuuf gargaara
 6. Kaansarii ni ittisaa
 7. Fayyaa gogaa ni jajjabeessa
 8. Dhukkuba garaachaa ni fayyisa
 9. Fayyaa afaanii ni eega
 10. Finniisa ni fayyisa
 11. Summii dhabamsiisa
 12. Humna ni kenna
 13. Dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuu ni guddisa
 14. Fayyaa lafee fooyyessa
 15. Qubni akka jabaatu taasisa
 16. Fayyaa maashaalee ni fooyyessa
 17. Fayyumma Tiruu ni dabaala
 18. Gogiinsa garaa ni ittisa
 19. Amaloota farra dulloomuu
 20. Ilkaan ni jabeessa
 21. Ulfa nageenya qabu mirkaneessa
 22. Namoota dhukkuba sukkaaraatiin rakkatan ni gargaara
 23. Dhala fi humna dhiiraa dabaluu
 24. Dhangala’aa dhiigaa haaromsuu fi summii balleessuu
 25. Dhukkubbii qoonqoo fi infuleenzaa ni fayyisa
 26. Dhiphina ni ittisa
 27. Vitaaminii fi albuuda akka foosfarasii, pootaasiyeemii, kaalsiyeemii, sibiilaa, maagniziyeemiin kan badhaadhe yoo ta’u, kunis fayyaa kee kan eegudha .
 28. Ho’a qaamaa ni hir’isa Dr. Mohammed Kedir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: