Dubartoonni sammuu qara olaanaa kan qaban yoo ta’u, yaada cimaa dhiironni hubachuu hin dandeenye qabu. Kanaafuu, gorsi keenya dhiirota Lafa irra jiran hundaaf dubartii sobuu HIN godhin, yoomiyyuu, akkuma dubartoonni yeroo hundumaa karaa dhugaa itti argatan argatu.

Seenaan armaan gadii kun akkamitti namni tokko karaa ulfaataa akka barate agarsiisa:

Gaaf tokko abbaan manaa haadha manaa isaa waamee akkas jedhee gaafate:

“Lubbuu koo torban tokkoof hogganaa koo waliin Chaayinaatti qurxummii qabuu akkan deemu gaafatameera. Kun carraa gaarii guddina sadarkaa argachuuf naaf ta’a. Kanaafuu maaloo torban tokkoof uffata gahaa qabachuu dandeessu, ulee koo & saanduqa qurxummii qabuu kaa’uu dandeessu. Waajjira irraa ka’aa jirra & meeshaa koo fudhachuuf mana bira nan lulluuqa. Yaa, akkasumas maaloo uffata koo isa haaraa siilkii bifa diimaa qabu qabadhu!”

Haati warraa isaa sababa hamaa abbaan warraa ishee torban itti aanuuf kalaquu danda’een wanti tokko sirrii akka hin taane battaluma sanatti hubatte, garuu haadha manaa gaarii ta’uu fi waan ishee gaafatame hojjechuuf murteessite.

Torban tokko booda abbaan warraa ishee gara manaatti deebi’ee, dadhabe fakkaata, garuu ayyaana qurxummii qabuu irratti hirmaachuun hojii gaarii hojjechuu isaatti akka gammade isheef ibse.

Dubartiin kun hunda bal’inaan beekuu barbaadde, waa’ee hogganaa, dhuma torbee, hiriyoota hojii kanneen biroo qurxummii qabatanii jiraachuu isaanii fi kkf gaafatte. Abbaan warraa ishee akkas jedhee deebiseef: “Eeyyee, Salmoon baay’ee, Blue gill & Swordfish muraasa. Garuu maaliif uffata koo isa silkii bifa diimaa qabu hin guutin?”

Dubartiinis akkas jettee deebisteef: “Ani nan godhe…..Isaan saanduqa qurxummii kee keessa jiru”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: