Yoo akka namoota baay’ee taate sana booda bifa arraba keetii yeroo baay’ee hin ilaaltu ta’a. Haa ta’u malee, akka ogeeyyiin hedduun jedhanitti, gochi kun faayidaa guddaa qabaachuu akka danda’u ni mul’ata. Kun karaa baay’ee mijataa ta’eedha, jijjiirama fayyaa kee irratti mul’atu tokko tokko murteessuu fi waa’ee haala fayyaa kee ammaa caalaatti baruuf.

HALLUU KEELLOO YKN BAL’AA
Arrabni kee furdaa adii ykn keelloo yoo qabaate, mallattoo qorra, vaayirasii ykn ho’a qaamaa ta’uu danda’a. Akkasumas gosti infekshinii tokko laayibara adii keessa jiraachuu danda’a.
QARQARA DIIMAA
Yoo arrabni kee qarqara isaa garmalee diimaa ta’ee fi gidduutti waanuma jiru ta’e, sana booda garaacha keessatti infekshinii ykn gosa rakkoo kamiyyuu agarsiisuu danda’a. Kanarraa kan hafe, diimachuun kutaa arrabaa isa boodaa irratti argamu sababa laguu dhaabuu ykn miira sammuu dhabuu irraa kan ka’e ta’uu danda’a.
DIIMAA DUKKANAA
Halluun arraba keetii yoo walfaallaa diimaa qaraa ta’e, sana booda gara ho’a dhiiga kee keessa jirutti agarsiisa. Infeekshinii, miidhaan ykn ho’i qaamaa gosa kamiyyuu yoo jiraatellee arrabni ni dukkanaa’a.
GOGAA FI HALLUU IFAA
Arraba keessatti jiidhinni gahaan yoo hin jiraanne fi gogiinsa keessatti salphachuun yoo jiraate dadhabbii, dhiita’uu garaachaa, dadhabbii ykn dhimma hin qabne ta’uu danda’a. Kanarraa kan hafe dhukkubni garaachaas sababoota keessaa tokko ta’uu danda’a.
PINKII FI JIIDHAA
Yoo arrabni kee akka idileetti bifa pilaastikii fi jiidha qabu ta’e, kana booda isa hunda caaludha. Kanarraa kan hafe arraba irratti tuqaa tokkollee jiraachuu dhabuun fayyaa keessan irrattis ni ibsa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: