Dubbii_Hayyootaa

 1. Tokkoo tokkoon keenya ida’ama yaadota keenyaati.
 2. Dubbatanis dhiisanis namoonni bakka amma jiran kan jiraatan bakka sana jiraachuu waan filataniif.
 3. Addunyaan kee sammuu keetti akkamitti fayyadamaa akka jirtuu fi akka fayyadamte ibsa.
 4. Namoota isaan kaanitti yeroo murteessitu, namoota sana otoo hin taane ofii kee of ibsita.
 5. Icciitiin guddaan addunyaa kana irra jiru waanuma yaaddu ta’uu keeti.
 6. Ilaalchi nuti jireenyaaf qabnu ilaalcha jireenyi nuuf qabu murteessa.
 7. Jireenya kee keessatti garaa garummaa kan uumu wanta jireenya kee irratti ta’u yookaan waan si mudatu miti. Tokkoo tokkoo haalota si mudataniif deebii akkamii akka kennitutu bu’aa isaa murteessa.
 8. Bakka miidhamni jiru hunda carraan dhokatee jira; bakka carraan jiru hundas miidhamni dhokatee jira. Lamaanuu adda ba’uu hin danda’an.
 9. Yeroon itti fiixaan baafattu waan dheerateef abjuu kee irraa abdii hin kutiin. Yeroon dhufuun isaa hin hafuu.
 10. Namoonni galma qaban ni milkaa’u sababni isaas eessa deemaa akka jiran beeku.
 11. Milkaa’inni bu’aa maallaqa horachuu miti; maallaqa horachuun garuu bu’aa milkaa’inaati…milkaa’inni tajaajila keenyaan wal qabata.
 12. Namoonni milkaa’inaa amala wantota namoonni kufan hojjechuu hin jaallanne hojjechuu qabu. Waan isaan hin gammachiisne hojjetanii dhuma irra bu’aa isaatti gammadu.
 13. Milkaa’inni kee yeroo hundaa qulqullinaa fi hamma tajaajila keen safarama.
 14. Namni hin dubbisne nama dubbisuu hin dandeenye irra hin fooyya’u.
 15. Milkaa’inaaf nama fakkeenya godhattu yoo dhabde, waan namoonni hunduu hojjetaa jiran ilaalii faallaa isaa hojjedhu.
  Himoonni ogummaan guutaman kun kan Earl Nightingale yeroo addaatti dubbatee fi barreesse keessaa fudhataman. Lafa hin buutu, lafee irra buuti jedheen isiniif qooda. Isinis hiriyyoota keessaniif qoodaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: