Mul’atni gahuumsa yaada keenyati. Fiixee Milkaa’ina ti. Mul’atni oltuulama yaada guddaa sammuu keenya keessa jiru lubbuun keenya itti gammaddu dha. Mul’atni Wanta taasisuuf yaadnu dha. Galma guddicha jireenya keenya yeroo jiraannu gammachuu fi fayyummaan jireenyaa nutti dhagahamu mul’ata dha.

Abjuun wanta mul’ati keenya akka fiixa bahuuf nu gargaaraniif taasisnu dha. Iddoo gahuuf deemtu akka itti geessuuf kan si gargaaru dha.

Mul’atni waan ta’uu barbaadnu dha. Wanta onneen keenya dhahannaan isaa dabaluuf, gammachuu itti qabaannu, boqonnaan kan nutti dhagahamu, dadhabbii malee hojii hojjachuu dandeenyu akka tahe kan hubannu dha.

Mul’ata keenya akkamiin beekuu danda’ama?

Namni mul’ata maleessa gara dhachee kanaatti dhufe hin jiru. “Ani naman gatii malee dachee kanatti dhufe dha” ofiin jechuun wanta gatii guddeessa nutti kennamee sana harka keenya irratti salphisuu akkasuma mul’ata maleessa ofii keenya taasisu dha.

Mul’ata keenya kallattii gurguddoo lamaan; keessaa gara alaatti fi alaa gara keessatti jechuun argachuu dandeenya.

🖐️Yeroo ofii kennuun ofii keenya dhaggeeffachuun.
🖐️ Hojii kaffaltii tokko malee yeroo fi humna keenya kennuun hojjannu dha.
🖐️ Hojii galiin isaa gammachuu akkasumas abdii nutti horu dha.
🖐️ Namoota nutti dhiyaatan irraa yaada fudhachuu dhaan.
🖐️ Kitaabota dubbisuudhaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: