1. Itti Gaafatamummaa Fudhadhu: Jireenya kee fi murtoo gootu irratti itti gaafatamummaa fudhadhu. Jireenya kee keessatti yoo itti gaafatamummaa fudhadhatte, jijjiirama fiduuf humna qabda.
  2. Of Adabuu Guddisi: Of adabuun furtuu milkaa’inaati. Amala gaarii fi hojii idilee galma kee galmaan ga’uuf si gargaaru horadhu. Guddinni hundi sirna isa uumu qaba.
  3. Galma Ifa Ta’e Kaa’i: Jireenya keessatti maal galmaan gahuu akka barbaaddu murteessii galma ifa ta’e ofii keetii kaa’i. Kunis xiyyeeffannaa fi kakaʼumsa akka qabaattu si gargaara.
  4. Tarkaanfii Fudhadhu: Tarkaanfiin hammam xiqqaa ta’us guyyaa guyyaan gara galma kee galmaan ga’uuf tarkaanfii fudhachuu qabda.
  5. Kufaatii irraa baradhu: Kufaatiin qaama adeemsa barumsaati. Hammadhu, irraa baradhu, of fooyyessuuf itti fayyadami
  6. Galateeffannaa Shaakali: Wanta jireenya keessatti qabduuf galateeffadhu. Kunis waan gaarii irratti xiyyeeffachuu fi wantoota gaarii jireenya keessatti mul’atan dinqisiifachuuf si gargaara.
  7. Namoota Gaarummaa Qabaniin Of Marsi: Namoota si kakaasan fi si kakaasaniin of marsi. Kunis yaada gaarii fi galma kee irratti akka xiyyeeffattu si gargaara. Sibiilli sibiila qara.
  8. Cimaa Ta’i: Wanti tokko yoo cimaa ta’ellee galma kee irratti abdii hin kutatin. Ciminaan itti fufaa gara isaaniitti hojjechuu itti fufi
  9. Of Kunuunsi: Fayyaa qaamaa, sammuu fi miiraa kee kunuunsi. Kunis sadarkaa hundarra gaarii ta’uu fi galma kee galmaan ga’uuf si gargaara.
  10. Barachuu Itti Fuufi: Guyyaa guyyaan barachuu fi guddachuu itti fufi. Kitaabota dubbisi, koorsii fudhadhu, akkasumas ogummaawwan haaraa galma kee galmaan ga’uuf si gargaaran baradhu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: