Jireenya keessatti; wanti guddaan cimtee waan hojjettu hojjechuu keedha. Yoo ati wanta hojjettuuti cimtee hojjetta ta’e 1ffaa bahuu battu 2ffaan kan keetti, kanaaf wanta barbaade hojjedhu har’a bakka jirtuutti cimtee hin hojjettu tannaan boor wanta adda ta’ee hin argituu. Maqaan taphaataa kanaa ‘Kylian Mbappé’ jedhama lammii biyya Faraansayiidha. Ani seenaa isaa isiniitti hin himu garuu, photoo kana tuquun caaldhisaa ilaala yeroo muraasaf; maal hubaatu? maal irraa dubbistuu? Namni kun gareen isaa mo’eettu miti; garuu waan hojjetu kana keessatti baay’een cichuun nama hojjettudha. Hundii keessanis bakka jirtaanitti cichuun hojjedhaa. Geepha biyyaa osoo hin tannee geepha dhuunfaa keessannii argattu waan ta’eef.
Yeroo gaarii isiniif haa ta’u!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: