1. Albert Einstein
  “Namni dogoggora tokkollee hin raawwanne nama waan haaraa hin hojjenne dha”.
 2. Steve Jobs –
  “Yeroon kee daanga’aa dha, kanaafuu itti jiraachuu nama kan biraa hin balleessin”.
 3. Bill Gates –
  “Guyyaa milkaa’inaa kabajuun gaaridha. Garuu, fuulleffannoo cimaa guyyoota kufaatii irratti kennuun barbaachisaa dha”.
 4. Warren Buffet –
  “Amanamummaan kennaa baay’ee mi’aa dha. Namoota rakasaa irraa immoo hin eegin”.
 5. Bruce Lee –
  “Yeroo hundumaa dogoggorri dhiifama qabaata, yoo walhubachuun jiraate”.
 6. Albert Hubbard –
  “Waarshaan tokko hojii nama 50 hojjechuu danda’a. Waarshaan kamiyyuu yaada nama tokkoo illee hojjechuu hin danda’u”.
 7. Robert Kiosks –
  “Kufaatiin warra sodaatan naasisa, moo’attoota immoo ni jabeessa”.
 8. Abraham Lincoln –
  “Karaan hunda caalaatti fuuldura kee ittiin tolchitu, fuulleffachuu fi ijaaruu dhaan”.
 9. Audrey Hepburn –
  “Wanti kamiyyuu ni danda’ama”.
  “Nothing is impossible, the word itself says “I’m possible”.
 10. Maya Angelou –
  ” Ani akkan baradhetti waan ati jettu namoonni ni irraanfatu. Namoonni waan ati hojjette ni dagatu. Garuu, namoonni akkamitti akka isaan gammachiifte hin dagatan”.
 11. Mike Ditka –
  “Warra Moo’attoota keessaa kan baatu yoo yaaluu dhiifte”.
 12. Muhammad Ali –
  “Guyyaa hin lakkaa’in, guyyaan akka lakkaa’aman godhi”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: