✪#Namicha hiyyeessa tokkotu #sangaa tokko qaba ture jireenyi itti ulfaannan sangaa isaa gabaa geessee gurguratee utuu deebi’uu mana dhugaatiitti goree isa booda dhugee machaa’ee manatti galuuf karaa irra bu’e, utuu deemuu waan mana ga’e itti fakkaatee karaa irra ciise. Achitti saamtun itti dhufanii qabeenya isaa hunda harkaa fudhatanii rifeensa isaa irraa haadanii sokkan.

✪ Machiin irraa galee gaafa ka’u qarshiin isaa harka hin jiru. Iyyuuf gaafa mataa qabatu, rifeensi irra hin jiru. Isa booda kun ana miti jedhee deebi’ee rafe!!!

⩩ Qabaa jireenya keetii beeki! Akkamitti akka bobbaatee galtuu fi daandiin filannoo keetii gara kamitti akka si geessu hubadhu! Kufaatitti akka si hin geessine eeggadhu! Hiriyaa keetiif #share godhi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: