Hin wareeriin dansaa kiyyaa ati oduu illee hin kaasin
Don’t worry my goodness you don’t even mention the rumours
Waani namuu beeku jaalaltan nurratti hin bahiin
Love didn’t start with us, everyone knows that
Ina badee hin ilaaliin hinaaffa harree sangaati
Don’t mind them, they are just jealous
Ofumaan goggogdee akka baala harcaati
Just like tree leaves fall off of trees

Wal-jaalachuun dur jirtii takki hin garree waa taate
Love already exists, and I didn’t see anything new
Jaalalti nurratti hin banee maa nuun hamataani
Love didn’t start on us, why they talk about us
Hamtichii waan fuutu atiin biraan nu yaasi
We have nothing to do with the rumors, let’s get away from them
Koottu sanyii jaalalaa facaasi
Let’s sow love seeds
Anifi ati walfuune atiin biraan nu yaasi
Let’s be together and get away from them
Koottu sanyii jaalalaa facaasi
Let’s sow love seeds

Bareeda kiyyaa siinaan ni boona
I am proud of you, my handsome
Midhagaa kiyyaa siinaan ni boona
I am proud of you, my beauty
Qajeela kiyyaa siinaan ni boona
I am proud of you, my honest

Jaalalaan dir na fuute an kanaaf sirra hin baane
I am in love with you, I am not apart from you.
Akka oduu namatti naaf situ waliin hin yaane
We are not together if this is for talkers
Oduu hin dhaga’iin kun nurratti baane
Don’t listen to the rumors, this did not start with us
Gurraa illeen hin dhaga’iin, ilbate hin ilaalin
Don’t listen, and look at them
Hinaaffa harree sangaatti
They are just jealous
Ofumaan goggogdee akka baala harcaati
Like tree leaves fall off of trees

Baleela kiyyaa siinaan ni boona
I am proud of you, my lovely.
Goreesso kiyyaa siinaan ni boona
I am proud of you, my graceful.
Morkataa kiyyaa siinaan ni boona
I am proud of you, my advocate.

Warri hinaaffaattif dubbii lafaa ol kaa’ee
They start talking because of jealousy
Taa’ee garuu hin yaanee oduun lafaan of maare
They didn’t even think about it before they started talking about it
Oduu hin caqaasin taqaraa cufdhaara
Don’t listen to rumors, they’re all liars
Fedhii jaalala koot baadhe lafaan si maraa
For my love, I can take you everywhere
Elbate hin ilaaliin hinaaffa harree sangaati
Don’t even look at them, they’re just jealous
Ofumaan goggogdee akka baala harcaati
Like tree leaves fall off of trees

Bareeda kiyyaa siinaan ni boona
I am proud of you, my handsome
Midhagaa kiyyaa siinaan ni boona
I am proud of you, my beauty
Qajeela kiyyaa siinaan ni boona
I am proud of you, my honest

Odoo hubatanii jaalalti falfala caaltii
If you truly understand love, you know that it is more difficult than magic
Falfalii waan nami uumee jaalalti waan waaqi uumee
Magic is born of human ingenuity, love is born of God’s grace
Uumaan rabbii dansaa hamtuuf toltuullee cufa isuma jalaa nu galchaa
od is so good that evil and good cannot harm us

Baleela kiyyaa siinaan ni boona
I am proud of you, my lovely
Goreesso kiyyaa siinaan ni boona
I am proud of you, my graceful
Morkataa kiyyaa siinaan ni boona
I am proud of you, my advocate

Yoo akka oduu namaati naaf sittu gargari ba’e
If we listened to what others say, we would have broken up a long time ago
Ka oduu caqafnuu nu qarii yoom maraane
We are not crazy to listen to what others talk about
Maraatu jaalala gargar bahuuyu nuyaayuu walalee
We are a love of crazy, even though we don’t know how to be apart

Bareeda kiyyaa siinaan ni boona
I am proud of you, my handsome
Midhagaa kiyyaa siinaan ni boona
I am proud of you, my beauty
Qajeela kiyyaa siinaan ni boona
I am proud of you, my honest
Baleela kiyyaa siinaan ni boona
I am proud of you, my lovely
Goreesso kiyyaa siinaan ni boona
I am proud of you, my graceful
Morkataa kiyyaa siinaan ni boona
I am proud of you, my advocate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: