Namni bakka golii hin beekne akkamitti kubbaa galchuu danda’a?namni kallatti goolii hin beekne akkamitti gara gooliitti kubbaa dhiituu danda’a?hojiin keenya 90%kan hojjetamee xumuramuu yommuu galma keenya sirritti hubannee kaanu ta’uusaa irraanfachuu hin qabnu.ta’uu baannaan ni deemna,garuu galma hin geenyu,ni haasofna,garuu ergaa hin dabarsinuu,hojii ni hojjenna garuu,waan ijaarru hin qabnu,ni ilaalla garuu hin arginuu ni dhaggeeffanna garuu hin dhageenyu.Tasgabbiidhaan galma qabadhu,ol jedhii galmakee ilaali.waan itti amantetti itti adeemi gahuun kee hin hafuu!

Namni tokko karaa dheeraa fi dadhabsiisaa erga adeemee booda karaa lakkuurraa ga’e.sana booda dhaabbatee nama biraa tokko argee'”daandiiwwan kana lamaan keessaa daandiin sirriin isa kami?”jedhee gaafate.

Namichii immoo ‘”eessa deemuu barbaaddaa?jedhe gaaffii gaaffiin deebiseef.kara deemtichiis eessa akkan deemuu amma ammaatuu hin beeku jedheen Namichii daandii lakkuurraa sunis erga akkas ta’ee daandiin lamaanuu sigeessa jedhee deebiseef.karaa adeemtuun sunis erga bakka adeemtu hin beekne yoo taate karaan hundumtuu sigeessa”jedhu fudhatee ergaankee naaf galeera”jedhee callisee.

”Waanti murteessaan bakka dhufte beekuu muti,bakka deemaa jirtu beekuukeeti”Brian Tracy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: