Passive_person( Suutee)
Namni kun yeroo hundaa moo’amaadha, waan namni jedhe hunda tole jedhee fudhata, waan isaaf ta’u adda baasee hin beeku, waanuma hiriyaan isaa/ishee godhu/gootu ilaalee/ilaaltee godha/gooti.Ofitti amanamummaa hin qabu/qabdu, waanuma sirrii dhiisi kun sirrii miti yoo jette ni
dhiisa/dhiisti. Namni akkasii kun jireenyi isaa/ishee kufaadha.

Aggressive_person (Ofittoo)
Namni akkasii immoo Kan Koo malee jechuu baay’isa, yaada nama biraa hin qooddatu,ni dheekkama, lafuma fayyaa si dhaanuu, ooduu, barbaada ija diimeffata.
. Namni kun ija jabinaan dorgoomaa hin qabu.Ana malee, of tuulaa, ana malee namni hin jiru jedha, sin kabaju, qoma dhiibee deema dhimma kee hin qabu. Hiriyaa akkasii sirraa
haa qabu malee guyyaa adii qullaa si hambisa.hanga ati sagalee qabdu qofa si kabajaa Irraa isin haa baraaruu!!!!!!!

Nama sammuu banaa qabu (open minded person), yaada nama biraa giddu galeessa godhee fudhata, waan isaaf ta’u adda baasee keessaa gadi fageessee fudhata, yaada isaa ijaaruuf isa diigu beeka.Namni akkasii kun yaada namoota biroo
fudhachuuf sammuunsaa qophaa’aadha.
Ilaalcha madaalawaa qaba, siin hin mormu, erga yaada kee hubatee si amansiisuuf ragaadhaan deeggaree yaadasaa dhiyeeffata.Yeroo hunda ilaalcha qajeelaa qaba, nama hundaaf gaarii yaada, ilaalcha naannummaa, gandummaa, sanyummaa fi lagummaa of keessaa hin qabu, haasa’aan isaa ogummaan kan guutameedha.Fageessee yaada, fageessee tarkaanfata, hamma dubbatuun ol hojjeta,
odeessuurra hojiidhaan agarsiisuu filata. Namni sirriin isa kana.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: